woensdag 21 mei 2014

Herdenking sterfdag 28 mei van de middeleeuwse stichter van het Oranjehuis - Petities aan Koning Willem-Alexander om een nieuwe ridderorde en een Gouden TipAmsterdam 21 mei 2014 – Op 28 mei as. is het 1200 jaar geleden dat de stichter van het oorspronkelijke Oranjehuis, de Frankische Willem van Oranje, paladijn van Karel de Grote, beschermheer van het Keltische christendom en schutspatroon van de ridders in het door hem gestichte kloosterdorp Saint-Guilhelm-le-Désert in Zuid-Frankrijk is cq. zou zijn gestorven (als zijn officiële sterfdag wordt ook het jaar 812 aangenomen). In het door het Willehalm Instituut in 2013 uitgegeven wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksverslag “Willem van Oranje, Parzival en de Graal – Wolfram von Eschenbach als historicus” van Werner Greub wordt echter, aan de hand van Wolframs heldendicht “Willehalm” en graalgedicht “Parzival”, aangetoond dat deze Willem van Oranje als meester Kyot de Provence een leidinggevende rol heeft gespeeld in het graalkoningschap van Parzival als ridder van het Woord, een gebeuren dat plaatsvond op de tweede Pinksterdag van 13 mei 848 in de Graalburcht Munsalvaesche in het landschap van de Arlesheimer Hermitage bij Bazel, een eeuwenoud Keltisch heiligoord.

Ten einde recht te doen aan deze nieuwe op het eerste gezicht verbazingwekkende zo niet regelrecht naar het rijk der fabelen te verwijzen gegevens over deze tot dusver verborgen even spirituele als spannende levensloop van de stichter van het Oranjehuis, die zelfs getrouwd was met een door hem tot het christendom bekeerde Arabische prinses Arabel, zal dus nu op woensdagmiddag 28 mei as. tussen 13.30 en 14.30 uur bij het ruiterstandbeeld van Willem van Oranje voor het paleis Noordeinde een bij de Gemeente Den Haag aangemelde herdenking plaatsvinden. Daarin zal o.m. nader bekend gemaakt worden dat er na dit kleine evenement twee, mede namens de ondertekenaars van de op internet aangekondigde, petities aan koning Willem-Alexander zullen worden ingediend ter handen van de Marechaussee bij de ingang van het koninklijke werkpaleis.

De eerste petitie – een Willehalm Ridderorde
De eerste petitie aan Zijne Majesteit is om als Grootmeester van de door koning Willem I in 1815 ingestelde Militaire Willemsorde, die genoemd is naar hun middeleeuwse naamgenoot als schutspatroon van de ridders, een aanvulling op deze ridderorde van het zwaard in te stellen en wel in de vorm van een civiele Willehalm Ridderorde van het Woord. De op het internet te ondertekenen petitie luidt als volgt:  Daartoe is volgens de Nederlandse Grondwet onze monarch als enige bevoegd. Het hoofddoel van deze nieuwe ridderorde zou dan zijn om het in de 9de eeuw ondergegane Keltische cq. Graalchristendom, dat in het begin van de 20ste eeuw in een moderne vorm door Rudolf Steiner, geïnspireerd door wat hij noemde de geestelijke machten en substanties van “het Nieuwe Christendom”, als wetenschap van de Graal of te wel de antroposofie, op aarde tot nieuw leven is gewekt, te bevorderen en te beschermen. Dit zou dan het middel kunnen zijn, waartoe ook het nieuwe beschavingsprincipe de sociale organica behoort, om een broodnodige bijdrage te leveren aan de herkerstening van het Koninkrijk der Nederlanden.

Sinds 1990 is het in Zwitserland in 1985 opgerichte en in 1986 in Amsterdam neergestreken Willehalm Instituut hier te lande bezig geweest om deze missie voor te bereiden met de genoemde publicatie van Werner Greub voorzien van een nawoord “Het nieuwe koningschap – Bijdrage aan de modernisering van de monarchie” en de uitgave van de werken van Herbert Witzenmann, zoals “Handvest der menselijkheid – De principes van de Algemene Antroposofische Vereniging”, “Vormgeven of beheren – Rudolf Steiners sociale organica – Een nieuw beschavingsprincipe”, “De rechtvaardige prijs – Wereldeconomie als sociale organica” en vooral “De Deugden – Jaargetijden van de ziel”. Van het laatste boek zijn sinds 6 april jl. de verluchtingen van Jan de Kok samen met de 12 bijbehorende maandmeditaties als tentoonstelling tot en met 29 juni te bezichtigen in de Slotkapel te Oud-Zuilen als omlijsting van de reeks wekelijkse voorlezingen onder de titel “Het Nieuwe Christendom” uit het in vertaling zijnde boek “Antroposofische beschouwingen over het Oude Testament” van Valentin Tomberg dat in het najaar gevolgd zal worden door diens “Antroposofische beschouwingen over het Nieuwe Testament en de Openbaringen van Johannes”.

De tweede petitie – Het geheim van paleis Noordeinde
De tweede petitie kan met, de nodige onvooringenomenheid, ook in de geest van de Willehalm-orde beschouwd worden, omdat het een schrijver betreft die vanwege zijn boeken, cq. misdaadverslagen in dienst van de waarheidsvinding en rechtvaardigheid, ondanks de herhaalde pogingen tot karaktermoord in de bovengrondse pers en media,  een moderne ridder van het Woord genoemd mag worden. Hier handelt het namelijk om een verzoek aan de koning om niet alleen in het belang van een bedreigd en opgejaagd mensenleven maar ook in het belang van de wereld het “Geheim van het Paleis Noordeinde” prijs te geven. Onder dit geheim wordt normaliter de in de Grondwet verankerde Ministeriële verantwoordelijkheid begrepen dat op de website van het Koninklijke Huis onder de volgende titel wordt samengevat: “De Koning maakt onderdeel uit van de regering. Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is en dat de ministers verantwoordelijk zijn.” Dit houdt o.m. in dat de koning niet mag ingrijpen in politieke kwesties, maar niet dat hij bv. zijn mening niet mag uitspreken over het waarheidsgehalte van een boek; dat betreft immers niet het politieke rechtsleven maar het culturele. En daar gaat het juist om bij deze tweede ook op internet te ondertekenen petitie aan de huidige koning om: “Onderzoek en bevestig s.v.p. dat Karate Bob uw leven redde door De Gouden Tip”. Want het mag iedereen volstrekt duidelijk zijn dat als de koning, middels de Rijksvoorlichtingsdienst, zou bevestigen dat het inderdaad waar is wat Dr. Slobodan Mitric, alias Karate Bob, in zijn in 2008 met talloze feiten onderbouwde werkelijkheidsroman “De Gouden Tip – De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn” heeft onthult, namelijk dat de bende, ja bende, die Heijn ontvoerd en vermoord heeft het oorspronkelijk op de toenmalige kroonprins had gemunt en dat hij, Karate Bob, dat heeft weten te verijdelen door het voortijdig door te geven aan de veiligheidsdienst van het Paleis Noordeinde, dat immers dan staatssecretaris Teeven en het ministerie van Justitie eigenlijk niets anders kan overblijven dan eindelijk (knarsetandend) af te zien van hun illegaal en onmenselijk voornemen om de doodzieke, noodlijdende en in erbarmelijke toestanden in Amsterdam levende redder van het Koningshuis naar zijn zekere dood in het voormalige Joegoslavië te deporteren! Tevens zou onze koning ook kunnen bevestigen dat het inderdaad waar is dat niet alleen hij zijn leven, en daarom dat van zijn Koningschap en kinderen, maar dat ook zijn moeder, nu prinses Beatrix haar leven aan karate Bob te danken heeft.

Ziedaar het andere geheim van Paleis Noordeinde wat in deze tweede petitie onze koning vriendelijk maar dringend wordt verzocht in het landsbelang  te openbaren. Ik eindig met een nootkreet van de betreffende zelf, toen hij zojuist vernam dat deze petitie binnenkort aangeboden zal worden: “HET IS HOOGSTE  TIJD – de koning en koningin kunnen, indien ze het willen, onrecht in recht omsmeden.”


Noot: Deze aankondiging is ook te lezen op de Willehalm weblogs http://willehalminstituut.blogspot.nl; http://willehalm-ridderorde.blogspot.nl 
Informatie over dit tussen 13.30 en 14.30 uur plaatsvindende evenement bij het ruiterstandbeeld van Willem van Oranje voor het paleis van Noordeinde in Den Haag door de uitvoerder: Robert Jan Kelder: 020-6944572; 06-23559564

maandag 19 mei 2014

Appeal to sign the English petition to King William-Alexander

Dear Fellow Citizens,

Please consider signing the petition to save the life of Dr. Slobodan Mitric, beter known as Karate Bob, which will be handed in on May 28 via the Royal Guards at  Noordeinde Palace in The Hague to King William-Alexander, requesting him to finally confirm that he owes his life and thereby his kingship to the fact that Karate Bob in 1986/7 forewarned his security services of a criminal plot to kidnap en kill him. For more details please see the petition itself and/or Mitric’s  book “The Golden Tip – The Entanglement of the Upper – and Underworld and the Murder of Gerrit Jan Heijn”.

Yours sincerely,
Robert J. Kelder

Publisher 

zaterdag 28 december 2013

De wanhoop nabij - maar tiende Dan Karatemeester Bob zal zich niet fysiek tegen zijn deportatie verzetten - wat doet echter het Nederlands verzet?

Bestaat dat dan nog, het verzet in Nederland? Zo ja, dan heb ik daar tot nu toe bar weinig van gemerkt!

Is dat alleen maar zo, omdat de pogingen van de Nederlandse staat om op Karate Bob karaktermoord te plegen zo wonderwel gelukt zijn, of zou het falen van enig effectief verzet, dat breed gedragen wordt door het volk hetzelfde zijn, indien bekend zou zijn dat hij helemaal geen verkrachter en/of moordenaar is maar een vrijheidsstrijder tegen het kwaad en vóór waarheidsvinding en rechtvaardigheid? Indien bovendien bekend zou zijn dat een van onze meest belangrijke verzetsleiders tegen de Nazi's destijds in ons land, Hans Teengs Gerritsen, oprichter van de eerste Nederlands geheime Dienst na de oorlog, een goede vriend van hem was geweest en dat ook zelfs Prins Bernard en de Soldaat van Oranje tot zijn naaste bekenden behoorden!? 

Als dat ook zo zou zijn en er ook dan zelfs geen verzet zou opstaan tegen het voornemen van staatssecretaris Teeven om hem op zeer korte termijn te deporteren (wellicht al op 3 januari!), dan is het wel bar slecht gesteld met het geweten, de goede wil en de eer van ons Koninkrijk der Nederlanden!! Dan is het hoogste tijd dat er een nieuwe verzetsbeweging ontstaat die zich, let wel zonder geweld, tegen deze dreigende deportatie, tegen dit machtsvertoon van het heersende beschavingsprincipe, de onmenselijkheid, verzet...En wel met ideeën en de nodige middelen om de menselijkheid te herstellen, zoals bv. in het "Handvest der menselijkheid" en "Een nieuwe economische orde" wordt aangeboden.

Wat kan ik nu zelf nog doen als zijn vriend en voormalige uitgever - voormalig, zo noemt Karate Bob mij als uitgever, sinds ik slechts €5.000 i.p.v. de € 10.000 waarvoor ik mij garant  had gesteld  voor zijn schrijven van "Operatie Congo" heb kunnen opbrengen door het delen van mijn minimum ouderenpensioen met hem, tot ook dat niet meer ging, en ik hem bij de Voedselbank moest aanmelden en daar enkele maanden wekelijks eten en drank voor hem ophaalde. Het niet kunnen nakomen van deze belofte, zit hem behoorlijk dwars, omdat hij zegt dat, als "Operatie Congo" wel was uitgekomen met harde bewijzen dat de AIDS-epidemie in Afrika kunstmatig was ingezet om genocide te plegen en dat hij zelf, onder een valse identiteit, was ingehuurd om een Afrikaanse president te vermoorden en staatsgreep te plegen etc,. om de kwakkelende wapenindustrie meer winsten te laten afwerpen voor een groep corrupte industriëlen in Amsterdam, ja dat dan het niet mogelijk zou zijn geweest om hem nu nog te willen of kunnen deporteren...

Wat ik nu zelf nog kan doen is niet meer dan nogmaals de koning dringen verzoeken zich zo snel mogelijk te buigen en uiten over deze aangelegenheid in de zin van mijn petitie aan hem, plus mensen verzoeken deze petitie te ondertekenen in het licht van de werkelijke identiteit van Karate Bob en zijn verdiensten aan de Kroon (waarvoor hij, wat mij betreft, een Militaire Willems-Orde voor zou mogen krijgen, maar ook de civiele Willehalm Ridderorde van het Woord i.w. dat de inhoud is van een tweede petitie aan de koning ). Bovendien zou men soortgelijke acties in Den Haag en andere steden en dorpen in Nederland kunnen beginnen, zoals "De Gouden Tip actie", die ik vanmiddag van vier tot half zes uur voor het Paleis op de Dam in Amsterdam ondernomen heb en morgen rond drie tot vijf uur zal herhalen.

Welnu, iemand die zich ook niet met geweld in ieder geval tegen zijn deportatie als zodanig zal verzetten, ook als was hij daartoe in staat, is de 10de karatemeester Karate Bob zelf. Dit schrijft hij vandaag in de onderstaand email aan zijn advocaat mr. Sarolea met Cc. aan o.m. Prof. F. Rüter, en journalisten Adri Vermaat (Trouw) en Theo Jongedijk (Telegraaf), die ik her- en vertaald heb en die hij zojuist op zijn Facebook pagina in het Nederlands en Engels heeft geplaatst.  

"Beste mr. Sarolea,

Met verbazing las ik dat u van mening bent dat de officiële arts dr. Munnink, naar wie u destijds geschreven heeft en gevraagd heeft wat voor ziekte ik heb, omdat u het medische rapport nodig had om een verblijfsvergunning voor mij te regelen. Daarna informeerde dr. Munnink u dat ik ernstig ziek ben aan een cyste in de nier – waarbij hij u toen ook recente röntgenfoto’s opstuurde, waaruit bleek dat de cyste in de nier groter is geworden dan was vastgesteld door eerdere röntgenfoto’s van justitieartsen.

Dr. Munnink schreef u dat ik bij hem in behandeling was en wat voor ziektes naast kanker in de nier ik nog had.

En wat gebeurde er toen? Justitie verbod dr. Munnink mij verder te behandelen en gooide mij uit het ziekenfonds.

Zoals ik nu ik begrijp, heeft u nooit deze medische gegevens naar rechter gebracht???????

Ik ben Liesbeth dankbaar dat ze een onafhankelijke arts heeft gevonden die mij wil onderzoeken, maar zoals u weet en zoals Elisabeth weet, ben ik niet in staat om zo’n lange reis in de auto door te brengen.

Ik heb ontzettend veel pijn en verlies vaak het bewustzijn en val op de grond.

Indien die arts van Elisabeth of welke andere arts dan ook mij hier op mijn atelier wil onderzoeken, is hij welkom.

Maar echtwaar, ik ben niet in staat naar welke arts dan ook te reizen.

Ik begrijp u, dat is dan de laste kans dat u uitstel krijgt voor mijn executie.

Indien dat zo is, dan is dat mijn lot.

Het 40 jaar lang martelen van de kant van het koninkrijk der Nederlanden is dan voorbij. Spoedig zal ik dan dood zijn.

Svp. voor alle duidelijkheid.

Ik verzet mij tegen deze deportatie, maar niet fysiek – want daartoe ben ik niet in staat en ook als ik daartoe in staat zou zijn, zou ik geen geweld gebruiken en mij zonder geweld verzetten tegen deportatie.

De legale moordenaars van het koninkrijk der Nederlanden kunnen mij rustig ophalen en naar het vliegtuig dragen.

Wanneer ik in Servië zit, vervallen gewoon alle rechtelijke middelen die u via dit rechterlijke circus wilt gebruiken om mij terug te krijgen.

Vanaf dat moment bent u niet meer mijn advocaat en ik verbied u om in mijn naam wat dan ook verder met uw staat voor mij te pleiten.

Zoals u weet, ik heb geen recht; ik heb geen advocaat.

Met vriendelijke groeten,

slobodan slobodan

Gelukkig Nieuwjaar gewenst aan u en uw familie"

Morgen zal ik mijn eigen arts, die Karate Bob al eerder eens heeft ontmoet, nogmaals proberen te contacteren en vragen om zo spoedig mogelijk hem thuis te onderzoeken en, indien gewenst, te beoordelen of het, ook medisch gezien,verantwoordelijk is hem in zijn slechte gezondheidstoestand de deporteren. Hij de wanhoop nabij en zegt dat als het met deze arts niet lukt ik het dan maar moet vergeten om een andere te benaderen...

Gouden Tip actie voor het paleis op de Dam om de dreigende deportatie van Karate Bob te verhinderen

Deze actie zal de petitionaris van de petitie aan Zijne Majesteit koning Willem-Alexander "Onderzoek en bevestig s.v.p. dat Karate Bob uw leven redde door De Gouden Tip" vanmiddag op 28 december 2013 rond half vier uur op de Dam in Amsterdam beginnen en zal elke dag voor onbepaalde tijd herhaald worden totdat de petitie op een nog onbekende datum aan de Marechaussee bij de ingang van het Paleis Noordeinde in Den Haag voor de bewoner afgeleverd zal worden. Het gevaar om gedeporteerd te worden is echt acuut; Karate Bob veerwacht dat al op 3 januari as. een uitzettingsbevel tegen hem zal worden ingediend dat hij binnen 48 uur het land moet verlaten. Als dan een kort geding aan de Raad van State mislukt en er geen medisch bewijs voorligt dat hij te ziek is, zal Justitie niets meer in de weg staan, tenzij de koning kleurt bekent....  

Middels een bord met een kleurenprint van de koning en Karate Bob en de tekst "Het Geheim van Paleis Noordeinde - Petitie aan Koning Willem-Alexander: Stop de deportatie van Karate Bob - de man die in 1987 uw leven heeft gered!" en een flyer met de onderstaande tekst zal geprobeerd worden de petitie bekend te maken en belangstellenden een gratis exemplaar van "De Gouden Tip - De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Hein" aan te bieden. 


De flyer

PETITIE AAN ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM-ALEXANDER:

ONDERZOEK EN BEVESTIG S.V.P. 
DAT KARATE BOB UW LEVEN 
REDDE DOOR DE GOUDEN TIP
 Slobodan Mitric (Karate Bob) openbaarde in "De Gouden Tip - de verstrengeling van onder- en boven-wereld en de moord op G.J. Heijn" dat de bende (!) die in 1987 Heijn heeft ontvoerd en vermoord het oorspronkelijk op U had gemunt en dat, door dit tijdig door te geven, hij U het leven heeft gered.
PETITIE
Wij
mensen van goede wil die niet kunnen begrijpen dat uw regering van plan is een doodzieke man, die al veertig jaar in Nederland gedoogd is en met een Nederlandse vrouw Iris de Vries getrouwd was, te deporteren naar het voormalige Joegoslavië waar hij voor zijn dood vreest wegens hoogverraad gepleegd in 1973.
constateren
Als koning heeft U geen macht om direct in te grijpen in het doen of laten van de regering, ook dus niet in dit geval. Bijna alle juridische maatregelen om deze onmenselijke en illegale uitzetting te voorkomen zijn nu uitgeput. Een op 29 november jl. ingediende petitie aan staatssecretaris Teeven om van deze deportatie af te zien, maakt weinig kans. Daarom wenden wij ons nu als laatste hoop tot Uwe Majesteit.
en verzoeken
Dat U zich laat informeren door de veiligheidsdienst van uw paleis Noordeinde aan wie, zoals Karate Bob schrijft, hij heeft doorgegeven dat uw leven destijds in gevaar was. Ook kan bij notaris Van Os in Amsterdam gevraagd worden om inzage te krijgen in de verklaring over deze zaak die Karate Bob destijds daar heeft gedeponeerd. Als dit alles waar blijkt te zijn en U dit via de RVD bekend maakt, kunt U op uw beurt Karate Bob het leven redden.


Belangstellenden kunnen een exemplaar van “De Gouden Tip” gratis bij boekhandel De Zaailing in Amsterdam ophalen of bij de eigen boekhandel tegen verzendkosten daar laten bestellen. Kijk op http://de-karate-bob.blogspot.nl/ voor meer informatie of ga direct naar de petitie: http://koninggereddoorkaratebob.petities.nl/.
An English version of this petition is online. Please help save the deportation of Karate Bob and consider signing it! https://secure.avaaz.org/en/petition/King_WillemAlexander_of_The_Netherlands_Confirm_that_Karate_Bob_Saved_his_Life_by_Giving_The_Golden_Tip/ 


 * * *

Deze actie is een aanvulling op het eerste bericht  jl. "Het geheim van Paleis Noordeinde - Petitie aan Koning Willem-Alexander om 'De Gouden Tip' op deze nieuwe blog van 27 december, waarin de volgende mededeling stond:

"Om mensen de mogelijkheid te geven om op grond van kennis van "De Gouden Tip" deze petitie te ondertekenen, zal de uitgever, de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut, als bijdrage aan deze actie dit boek gratis ter beschikking stellen. Belangstellenden kunnen vanaf 27 december een exemplaar ophalen bij de boekhandel De Zaailing op de Ruysdaelstraat 19-23 in Amsterdam, of hun eigen boekhandel  elders in het land vragen om een exemplaar bij De Zaailing te bestellen, dat ze dan tegen geringe verzendkosten daar kunnen ophalen. Tevens kan het boek tegen de verzendkosten van  €6,75 op BoekenRoute besteld worden."

Mensen met een gevoel voor rechtvaardigheid en zich daarvoor in dit geval willen inzetten in hun eigen stad of dorp met een soortgelijke actie kunnen zich bij de actievoerder Robert Jan Kelder per email aanmelden. 

donderdag 26 december 2013

Het geheim van Paleis Noordeinde - Petitie aan Koning Willem-Alexander om "De Gouden Tip"


Net 40 jaar geleden, op 24 en 25 december 1973, ontsnapte Slobodan Mitric, beter bekend als Karate Bob, ternauwernood aan een moordaanslag in Amsterdam op zijn leven door agenten c.q. huurmoordenaars van de Joegoslavische geheime dienst, de UDBA, die het op hem gemunt hadden, omdat hij geweigerd had een tegenstander van de toenmalige maarschalk Tito van Joegoslavië in Brussels te ontvoeren of te vermoorden. Wat destijds die liquidatieagenten niet lukte, lijkt nu nota bene de staatssecretaris van Justitie Teeven wel te lukken, namelijk doordat hij de doodzieke Karate Bob, ondanks een rechterlijke uitspraak uit 1986 die dat verbiedt, binnenkort toch naar het voormalige Joegoslavië wil deporteren, waar deze voor zijn dood vreest door een stille executie wegens dat hoogverraad en het doorgeven van namen van meer dan 1000 dubbelagenten.

Dat deze vrees niet ongegrond is, heeft Joegoslavië deskundige, emeritus rechtsgeleerde en voormalige president van Amnesty International Prof. Frits Rüter onlangs bevestigd. Dit kan men nalezen in het Willehalm Instituut persbericht  van 13 november jl. "Staats- èn koningsdrama Karate Bob nadert climax - Oproep aan onze koning en het Nederlandse volk". Daarin wordt ook onthuld waarom het artikel "Karate Bob moet mond gesnoerd" van Telegraaf journalist Theo Jongedijk werd gecensureerd en verklaart tevens Karate Bob in een brief aan zijn advocaat mr. Sarolea waarom de zog. zedenzaken tegen hem ongegrond zijn.

Weliswaar is er op 29 november jl. een door 20 personen ondergetekende petitie aan staatssecretaris Teeven ingediend, waarvan ook een filmreportage op YouTube te zien is, om van deze levensgevaarlijke deportatie af te zien, maar de kans van slagen van dit verzoek moet echter als uiterst gering worden ingeschat. 

Naast een bevestiging door een neutrale medische instantie of arts dat hij inderdaad al meer dan 20 jaar (onbehandeld) aan o.m. een cyste (kanker) in de nier lijdt en bijna niet meer kan lopen, en naast een mogelijk kort geding aan de Raad van State, is nu de enige persoon c.q. institutie die hem nog van die zekere dood kan redden niemand anders dan onze nieuwe koning Willem-Alexander van Oranje. 

Want als Zijne Majesteit, als het ware, "kleur zou bekennen" door te onderzoeken en te (laten)  bevestigen dat het inderdaad waar is wat Karate Bob in een van zijn literaire misdaadverslagen "De Gouden Tip - De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G. J. Heijn" beschrijft, ja, dan zal de staatssecretaris in het licht van dit geopenbaard geheim van het Paleis Noordeinde in de ogen van de Nederlandse bevolking en de wereld het nauwelijks vol kunnen houden om zijn levensgevaarlijke deportatieplannen door te zetten en uit te voeren...

Welnu, dit is de motivatie voor de onderstaande petitie aan de koning die vanaf gisteren 25 december op petities.nl ondertekenbaar werd en, afhankelijk van de gang van zaken, binnenkort persoonlijk door de petitionaris namens de Willehalm stichting en de potentiële ondertekenaars aan de Marechaussee bij de ingang van het werkpaleis Noordeinde voor de bewoner afgeleverd zal worden. 

Om mensen de mogelijkheid te geven om op grond van kennis van "De Gouden Tip" deze petitie te ondertekenen, zal de uitgever, de Stichting Uitgeverij Willehalm Instituut, als bijdrage aan deze actie dit boek gratis, cq. tegen verzendkosten ter beschikking stellen. Belangstellenden kunnen vanaf 27 december een exemplaar ophalen bij de boekhandel De Zaailing op de Ruysdaelstraat 19-23 in Amsterdam, of hun eigen boekhandel  elders in het land vragen om een exemplaar bij De Zaailing te bestellen, dat ze dan tegen geringe verzendkosten daar kunnen ophalen. Tevens kan het boek voor een tijdelijke actieprijs van €5 op BoekenRoute besteld worden.

Wat houdt nu "De Gouden Tip" in? In dit literaire misdaadverslag beschrijft Karate Bob in detail hoe hij, onder de pseudoniem Dr. Troublemaker, een opdracht van zijn peetvader, de Amerikaanse CIA generaal Raymond J. Healey, kreeg om te onderzoeken welke criminele bende via de PTT vanuit Nederland bezig was de rode telefoon van de Amerikaanse president Ronald Reagan in het Witte Huis te Washington te hacken voor hun commerciële sekslijnen. Hoe hij er dan terloops achter is gekomen dat een duistere fractie binnen de Nederlandse geheime dienst in 1986 van plan was om prins Willem-Alexander te ontvoeren en vermoorden, en hoe, door deze gouden tip tijdig aan de veiligheidsdienst van koningin Beatrix op het paleis Noordeinde door te geven, de aanslag op onze huidige koning op het nippertje verijdeld kon worden. Waarlijk een scenario uit een James Bond film - Karate Bob wordt niet voor niets de Joegoslavische James Bond genoemd!

Dat Dr. Troublemaker, zoals hij verder beschrijft, vervolgens ook de informatie tijdig aan Justitie heeft doorgegeven dat de overgebleven bendeleden, die aan een geheime staatsliquidatie ontsnapt waren, als alternatief doelwit Gerrit Jan Heijn hadden gekozen, maar desondanks onverlet hun gang konden gaan, doet nu even hier niet ter zake.

Wat echter wel relevant in dit verband is, is ten eerste de in het algemeen nog steeds onbekende reden voor het bezoek dat Karate Bob in 1973 aan ons land heeft gemaakt, en ten tweede het feit dat hij, vanwege contractbreuk, intussen de naam van de persoon  heeft onthuld die in dit geheim van Paleis Noordeinde ook een grote rol speelde en die in zijn "Open brief aan Koningin Beatrix" in het aanhangsel van "De Gouden Tip" nog zwart en dus onleesbaar was gemaakt. Dit contract, zo schrijft hij in die open brief met datum van 12 december 2006, “heeft betrekking op de periode van maart 1973 tot de noodlottige 24 en 25 december 1973 van de gezamenlijke geheime actie ‘TJIKO’ onder mijn persoonlijke leiding: het ontvoeren en, zou dit niet slagen, het liquideren van de Marxistisch-leninistische leider Kolonel Vladimir Dapcevic, die Mao Tse-Tung persoonlijk aan het eind van de jaren zestig naar Parijs heeft gestuurd om de culturele revolutie in West-Europa te leiden”. Degene onder wiens leiding "het contract met de Socialistische Federale Republiek van Joegoslavië en het Koninkrijk der Nederlanden op 25 december 1973 tot stand is gekomen om dit staatsgeheim voor een periode van 50 jaar geheim te houden” en “het contract met de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika, dat in aanwezigheid van de BVD en de CIA op 26 december 1973 tot stand kwam.”, diegene was namelijk niemand anders dan de vader van onze huidige koning: wijlen prins Bernard! Het gaat hier dus werkelijk, zoals ik in mijn persbericht van 13 november schreef, om een Staats- èn Koningszaak, hoewel drama waarschijnlijk een beter woord was  geweest.  

Onthuld heeft Karate Bob dit alles, omdat hem met verbijstering gebleken is, zo schrijft hij verder in zijn open brief aan koningin Beatrix, dat de staat der Nederlanden zich totaal niet aan de destijds vastgelegde afspraken heeft gehouden, te weten: “politiek asiel, juridische bescherming, een plastische operatie, een nieuwe identiteit, materiële compensatie voor de berokkende schade, vrijwaring van de mij verweten schuld aan zelfverdediging jegens der aanslag die op mijn gepleegd is in een gezamenlijk actie door de geheime diensten van Joegoslavië en Nederland op 24 en 25 december vanwege desertie of, zoals de Nederlands Kroon het kwalificeert: hoogverraad vanwege mijn weigering om de secretaris-generaal van de geheime Communistische Partij voor West-Europa te ontvoeren of te liquideren.” 

In zijn persoonlijke opdracht aan koningin Beatrix in het aan Hare Majesteit op 15 oktober 2008 verstuurde exemplaar van "De Gouden Tip" voegt hij hier nog een grief aan toe: "Natuurlijk weet ik dat u dit boek zelf niet zal zien, laat staan lezen, zoals reeds een aantal brieven van mij die u niet beantwoord heeft…Maar voor het nieuwe scenario dat hier zal komen als wij beiden (u en ik) er niet meer zullen zijn op aarde…  kan men dan lezen hoe een koningin al 35 jaar een 'Servische Prins' martelde die zich toevallig in de dienst van de rechtvaardigheid had gesteld. Natuurlijk zult u zeggen: anderen hebben het gedaan, zonder dat u er iets van af wist…Maar duistere krachten in uw naam martelen mij al 35 jaar…Groeten, Slobodan Slobodan"

De Open Brief zelf, die hier in zijn geheel te lezen is, eindigt als volgt: "Sinds de laatste tijd de Nederlandse staat zijn subversieve acties tegen mij en mijn persoonlijkheid (karaktermoord) heeft geïntensiveerd met het doel om DE WAARHEID TE VERBERGEN, ben ik, lieve Beatrix, gedwongen om jou te schrijven, omdat jij nu het hoofd van de Staat bent die over mijn hoofd moet beslissen. Ik verzoek je om de recente hetze [tegen mij] door enkele Ministeries en individuen te stoppen, omdat ik niet geloof dat jij iets te maken hebt met hun slechte intenties. 

Omdat de Socialistische Federale Republiek Joegoslavië heeft opgehouden te bestaan (en daarmee tegelijkertijd ook het gezamenlijke contract van ex-Joegoslavië en het nog steeds bestaande Koninkrijk der Nederlanden) ben ik bang dat de andere partij het contract niet nakomt. Het is niet moeilijk de huidige vazallen van de overblijfselen van Joegoslavië zo welwillend te krijgen om open kaart te spelen en al diegenen die ik noem, door middel van de Verenigde Naties te verhoren en dan pas tot een eindbesluit te komen inzake mijn executie of rehabilitatie.(Deze foto uit het archief van het tijdschrift The Serbian Army is gepubliceerd aan het begin van de jaren negentig. De man op de foto, Nikola Kavaja, heeft niets te maken met die terroristen. Hij is een van de redacteurs van "The Serbian Army", een politieke immigrant en een ex-kolonel van de CIA.)

Internationale terroristen waren van plan om het hart van Nederland te vernietigen door middel van een vliegtuig. Zij zijn daarin gehinderd door Reserve Politie Internationaal. Als stank voor dank wil rita verdonk de RPI-directeur [d.w.z. de schrijver van deze brief] liquideren.

Ik ben bereid mijn best te doen opdat de waarheid over mij voor eens en altijd bevestigd wordt, maar als iemand dat per sé wil, laat hij of zij de zaak dan onder tafel vegen.

Lieve Koningin Beatrix, aan deze brief heb ik toegevoegd een korte open brief aan de President van het klokhuis Servië, BORIS TADIC, zodat jullie met elkaar kunnen overleggen, daar Tito en xxxxxxxx [lees hier dus prins Bernard] reeds bij God of de duivel zijn.

Bij deze gelegenheid wil ik jou eraan herinneren dat ik door mijn toedoen de ontvoering van en de moord op jouw oudste zoon in 1987 door corrupte leden van jouw Staatsveiligheid verhinderd heb, evenals de op jou geplande aanslag in 1981.

ALS DIRECTEUR VAN RESERVE POLITIE INTERNATIONAAL HEB IK ALLE DETAILS IN VERBAND MET JOUW ZAAK AAN HET HOOFD VAN DE VEILIGHEIDSDIENST VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE: KOL. E. SPIERENBURG - N. BEETSLAAN 23, BAARN DOORGEGEVEN.

WAT BETREFT JOUW ZOON, HEB IK ALLE GEGEVENS PERSOONLIJK IN HANDEN GEGEVEN VAN DHR. JANSEN EN HET TOENMALIGE HOOFD VAN DE VEILIGHEIDSDIENST VAN DE KONINKLIJKE FAMILIE P. VERKERK VAN HET CENTRALE STATION NOORDEINDE IN DEN HAAG, OMDAT, ZOALS JIJ WEET, KOLONEL SPIERENBURG ONTHEVEN IS VAN ZIJN TAKEN. INTUSSEN BEN IK GEÏNFORMEERD DAT HEER JANSEN OVERGEPLAATST IS NAAR PALEIS HET LOO VAN JOUW ZUSTER MARGRIET.

Mijn beste wensen voor een gezegende Kerstmis en een gelukkig Nieuwjaar,
Hoogachtend,
Slobodan Pivljanin"
  
Wat er na die brief in het paleis Noordeinde zich afgespeeld heeft tussen de kroon en de regering zal waarschijnlijk nog lang onder het geheim van het paleis van Noordeinde verborgen blijven. Feit is dat de hetze tegen Karate Bob niet ophield; vanwege die contractbreuk, voortdurende marteling, maar ook als eerdere slachtoffer van karaktermoord door onterechte veroordelingen voor verkrachtingen (zoals o.m. beschreven in "De Gouden Tip") bevindt hij zich al tientallen jaren als ongewenste vreemdeling zonder medische verzorging en inkomen in zijn huidige benarde positie.  Daardoor en het feit dat de Nederlandse staat zijn werk als voorzitter van het Servische Nationale Comité voor Mensenrechten in de Benelux en Scandinavië onmogelijk heeft gemaakt, en doordat ook zijn andere, onwelgevallige true crimes, zoals “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord”, door de bovengrondse pers en media tot nu toe onbesproken zijn gebleven, zeg maar rustig geboycot, beschouwt blijkbaar een groot deel van de niet-beter wetende en niets-vermoedende Nederlandse bevolking hem nog steeds, dus geheel ten onrecht, als een gevaarlijke crimineel en verkrachter - in plaats van een veelal achter de schermen opererende vrijheidsstrijder voor wereldvrede en rechtvaardigheid. En nu, omdat hij in de ogen van de staatssecretaris "een gevaar voor de publieke orde en de nationale veiligheid" is, wordt hij nota bene voor de zoveelste keer weer bedreigd met deportatie naar zijn thuisland en de dood. Het is bijna allemaal niet te vatten! Maar wat kan er nog worden gedaan?

Welnu, als laatste hoop om het tij te keren, heb ik als oprichter van de Willehalm Stichting, die genoemd is naar de oorspronkelijke oprichter van het Oranjehuis uit de 9de eeuw, onderstaande petitie aan Zijne Majesteit gericht en wel als vervolg van een oproep die ik op 29 november schriftelijk aan Zijne Majesteit bij het paleis Noordeinde aangeboden heb. (Het is de tweede petitie, de eerste betreft een verzoek aan Zijne Majesteit om als Grootmeester van de Militaire Willems-Orde een aanvullende, civiele Willehalm Ridderorde van het Woord in te stellen, die zal worden ingediend op 28 mei 2014. Op die dag gedenkt men namelijk de 1200ste sterfdag van Willehalm, of te wel de Frankische Willem van Oranje die in 1066 tot beschermheilige van de ridders werd benoemd en naar wie de in 1815 door koning Willem I ingestelde Willems-Orde is genoemd ).

Zijne Majesteit wordt dus met die petitie verzocht te onderzoeken en, indien waar, te (laten) bevestigen of door te geven aan zijn regering via de Raad van State wat hierboven het geheim van Paleis Noordeinde wordt genoemd. Dat ook deze petitie veel kans van slagen heeft, valt ook te betwijfelen; het geheim van het Paleis van Noordeinde zal zich niet zomaar prijsgeven! Maar als het gaat om een mensenleven te redden, moet immers iedere reddingspoging in principe ondernomen worden.

Hoe nu het waarheidsgehalte van "De Gouden Tip" kan worden achterhaald, daarvoor heeft de koning zijn eigen middelen en kanalen, waartoe de gewone burger geen toegang heeft. Maar het zou al een heel eind helpen als een dappere onderzoeksjournalist hier werk van zou willen maken. Hoe dat zou kunnen, valt o.m. te ontnemen uit mijn reactie op een artikel, die ik 12 december jl. aan "Het Laatste Woord" van het dagblad Parool  heb ingezonden. Dat bleek inderdaad helaas het laatste woord te zijn, want de redactie vond het blijkbaar niet nodig om mij te informeren of zij het geschikt voor publicatie werd gevonden. Mijn reactie onder de titel "Levensverhaal en boeken van Karate Bob niet oncontroleerbaar" luidde als volgt:

"De zin uit het artikel van Albert de Lange 'Karate Bob moet Nederland uit' (Parool van 11 december) dat diens 'levensverhaal een even spectaculaire als oncontroleerbare aaneenschakeling van criminele en geheimzinnige activiteit is, waarover hij een aantal moeilijk toegankelijke boeken heeft gepubliceerd – die hem voornamelijk vrij pleiten' vraagt om enige nuancering. Zijn boek bv. “Doodlopende weg – Waarom de Nederlandse geheime dienst haar top geheim agent Theo van Gogh heeft vermoord”, waarover in het artikel staat dat het “een theorie over de moord op Theo van Gogh ontvouwt die bepaald ongunstig is voor de AIVD”, is namelijk geen theorie. In tegendeel, het boek is praktijk. Enerzijds is het een beschrijving van zelf waargenomen voorvallen, zoals de publieke huldiging van de moordenaar van Theo van Gogh op de Javastraat in Amsterdam-Oost kort vóór diens liquidatie op 2 november 2004.  Anderzijds is het gebaseerd op inzage van in het geheim opgenomen en gefilmde gesprekken en acties van betrokkenen, zoals het gesprek in de residentie van de toenmalige burgemeester [Job Cohen] met enkele hoge gezagsdragers [waaronder Rita Verdonk] , waarin besloten werd om de gevaarlijke 'dorpsidioot' van Amsterdam op te offeren teneinde een opstand van de woedende Islamisten te voorkomen.

Dit lijkt allemaal te gek voor woorden, maar: Karate Bob zegt dat hij alles wat hij te berde heeft gebracht kan bewijzen en bereid is, zo nodig achter gesloten deuren, te getuigen, zoals vermeld in de bespreking van de uitgever “Orders van hogerhand”, die bij de herdenking aan Theo van Gogh op 2 november jl. bij het monument de Schreeuw in het Oosterpark werd voorgelezen. Dus hoezo oncontroleerbaar? Waarom wordt Karate Bob niet opgeroepen om, gezien deze nieuwe feiten, de moordzaak te heropenen, en in plaats daarvan waarschijnlijk het land uitgestuurd naar het voormalige Joegoslavië, waar hij voor zijn dood vreest wegens hoogverraad, iets wat ook emeritus rechtsgeleerde Prof. F. Rüter niet onwaarschijnlijk acht?!

Als dit gebeurt, zal men er niet zo gauw meer achter kunnen komen wat er zich werkelijk afgespeeld heeft. En niet alleen in dit geval, want bv. ook in het geval van de moord op Pim Fortuyn weet Karate Bob wat de werkelijke achtergrond is. Net zoals hij in zijn boek “De Gouden Tip – De verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op Gerrit Jan Heijn” uitvoerig en in detail heeft beschreven, ging het ook niet om een eenmansactie, maar een criminele organisatie. Ook dat kan men controleren door bv. bij het notariskantoor Van Os op de Honthorststraat in Amsterdam te vragen om de verklaring met gedetailleerde informatie over de betrokkenen in te zien die Karate Bob daar, op verzoek van zijn toenmalige advocaat Luuk Hamer, in de kluis gedeponeerd heeft, nog voordat het publiekelijk bekend was wie de daders waren. Aan het einde van “De Gouden Tip” beschrijft Karate Bob, onder het pseudoniem Dr. Troublemaker, hoe hij de dag na een persconferentie in De Volkskrant, in aanwezigheid van o.m. Albert Heijn, dit notariskantoor met de hoofdredacteur Roelf Ridderikhoff, jurist Victor Lebesque en een aantal journalisten bezoekt en exemplaren van deze belastende verklaring uitdeelt in de hoop dat, zoals afgesproken, De Volkskrant dat publiekelijk bekend zou maken. Maar dat gebeurde niet, in plaats daarvan werd Karate Bob voor de zoveelste keer wegens een zogenaamde verkrachting in een politiek rechtsproces veroordeeld.

Mede namens Karate Bob doe ik bij deze een oproep aan welwillende onderzoeksjournalisten om in het algemeen belang deze controle daadwerkelijke uit te voeren door deze verklaring bij het genoemde notariskantoor op te vragen. Zo nodig kan hij via zijn advocaat mr. Sarolea daartoe schriftelijk toestemming geven.

En dat er tenminste één persoon van de AIVD is – al is het een gepensioneerde medewerker – voor wie “Doodlopende weg” wel gunstig mag worden genoemd en verdere opheldering verlangt, bewijst de vader van de vermoorde. Drs. Johan. van Gogh bestelde, nadat hij meteen na de uitgave persoonlijk een aantal exemplaren in ontvangst had genomen, dit voorjaar nog een tweetal exemplaren, waarvan er één was bestemd voor Theodor Holman. Tevens was Drs. van Gogh bereid, zo schrijft hij in een brief van 5 december jl., om de petitie “Stop de aanslag van staatssecretaris Teeven op de rechtsstaat in casu Karate Bob”, die op 29 november door de schrijver dezes namens 20 ondertekenaars werd ingediend, ook te ondertekenen als hij deze op tijd onder ogen had gekregen.

Het moge duidelijk zijn: Karate Bob is niet, zoals staatssecretaris Teeven stelt, een gevaar voor de nationale veiligheid, maar een gevaar voor diegenen die niet willen dat de waarheid in bovengenoemde en niet nader genoemde misdaden door zijn hopelijk nog verschijnende boeken – zoals “Pedodam aan de Amstel”, een exposé over de gruwelijke misdaden van een internationale pedofielenorganisatie, of “Operatie Congo” over de invoering van Aids in Afrika om genocide op de bevolking te plegen, die hij met de nodige documenten wil afmaken – boven water komt." 

Deze reactie gelezen te hebben, mag men wellicht begrijpen waarom het Parool haar niet geschikt voor publicatie vond, wat ook iets zegt over het verval van dat voormalige verzetsblad en de teloorgang van de "Vrije Pers" in het algemeen, iets wat een belangrijk onderdeel is van wat in de ondertitel van "De Gouden Tip" genoemd wordt "de verstrengeling van onder- en bovenwereld". 

Petitie aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Onderzoek en bevestig s.v.p. dat Karate Bob uw leven redde door De Gouden Tip

Karate_bob_volkskrant_dec
Slobodan Mitric (Karate Bob) openbaarde in "De Gouden Tip - de verstrengeling van onder- en bovenwereld en de moord op G.J. Heijn" dat de bende (!) die in 1987 Heijn heeft ontvoerd en vermoord het oorspronkelijk op U had gemunt en dat, door dit tijdig door te geven, hij U het leven heeft gered.

PETITIE
Wij
mensen van goede wil die niet kunnen begrijpen dat uw regering van plan is een doodzieke man, die al veertig jaar in Nederland gedoogd is en met een Nederlandse vrouw Iris de Vries getrouwd was, te deporteren naar het voormalige Joegoslavië waar hij voor zijn dood vreest wegens hoogverraad gepleegd in 1973.
constateren
Als koning heeft U geen macht om direct in te grijpen in het doen of laten van de regering, ook dus niet in dit geval. Bijna alle juridische maatregelen om deze onmenselijke en illegale uitzetting te voorkomen zijn nu uitgeput. Een op 29 november jl. ingediende petitie aan staatssecretaris Teeven om van deze deportatie af te zien, maakt weinig kans. Daarom wenden wij ons nu als laatste hoop tot Uwe Majesteit.
en verzoeken
Dat U zich laat informeren door de veiligheidsdienst van uw paleis Noordeinde aan wie, zoals Karate Bob schrijft, hij heeft doorgegeven dat uw leven destijds in gevaar was. Ook kan bij notaris Van Os in Amsterdam gevraagd worden om inzage te krijgen in de verklaring over deze zaak die Karate Bob destijds daar heeft gedeponeerd. Als dit alles waar blijkt te zijn en U dit via de RVD bekend maakt, kunt U op uw beurt Karate Bob het leven redden.
Overweeg s.v.p. deze petitie hier te ondertekenen en door te geven, of ga zelf uit op onderzoek. Zoals gezegd, kunnen belangstellenden, die eerst "De Gouden Tip"willen lezen, een presentie-exemplaar bij de boekhandel De Zaailing in Amsterdam geheel gratis en vrijblijvend ophalen of via hun eigen boekhandel er een exemplaar tegen verzendkosten van bemachtigen. 
Er is ook een Engelse versie van deze petitie hier te lezen en te onderteken.


* * *

Noot: Het volgende artikel op dit nieuwe blog zal binnenkort verschijnen onder de titel "Wat gebeurde er werkelijk tijdens de moordaanslag op Karate Bob op de kerstdagen van 1973 rond de Weteringsschans in Amsterdam?"  Het zal bestaan uit de noodzakelijke, feitelijke aanvullingen die Karate Bob zelf en zijn advocaat mr. Sarolea hebben gemaakt voor het zog. Exclusief interview dat het weekblad Panorama Nr. 48 van 27 nov. - 4 dec., als weer een voorbeeld van een onvrije, gemuilkorfde pers, heeft geweigerd te publiceren.